Opakovaná výzva k výměně akcií v dodatečné lhůtě

NahledovyObrazek2

Opakovaná výzva k výměně akcií

v dodatečné lhůtě

Představenstvo společnosti

Bohušovická mlékárna, a.s.
IČ: 48291960
se sídlem Praha 5, Na Plání 1997/41, PSČ 150 00
zapsané v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 11114

oznamuje akcionářům,

že mimořádná valná hromada společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. konaná dne 2.12.2013 rozhodla o změně formy akcií na majitele v listinné podobě na akcie na jméno v listinné podobě.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. na základě zápisu změny formy akcí v obchodním rejstříku a v souladu s ustanovením § 342, 343 a souvisejících, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, tímto

opakovaně vyzývá

akcionáře (kteří jsou v prodlení s výměnou akcií) vlastnící akcie na majitele v listinné podobě, k předložení stávajících akcií společnosti na majitele za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti na jméno v listinné podobě v náhradní lhůtě.

Výměna stávajících akcí v listinné podobě na majitele za nové akcie v listinné podobě na jméno bude probíhat každé pracovní pondělí a středa od 9.00 do 15.00 hodin v termínu od 10. 6. 2014 do 25. 6. 2014 včetně v provozovně společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., Brňany 125, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na tel. č. 724994454, e-mail: mvalusek@bohusovickamlekarna.cz.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že akcie nepředložené ve lhůtě stanovené touto výzvou budou prohlášeny za neplatné a nepřevzaté listinné akcie prodány v souladu s ustanovením § 537 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Akcionář-fyzická osoba předloží akcie a platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře-právnické osoby předloží spolu s akciemi platný průkaz totožnosti

a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii.

Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným

podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Současně s výměnou akcií proběhne zápis akcionáře do seznamu akcionářů, kde se budou zapisovat tyto údaje:

  • Označení druhu a formy akcie
  • Jmenovitá hodnota akcie
  • Číselné označení akcie
  • Název a sídlo právnické osoby nebo jméno a adresa bydliště fyzické osoby
  • IČ / RČ akcionáře
  • Číslo bankovního účtu
  • Emailová adresa akcionáře

Další informace budou zveřejňovány na www.accom.cz/cze/bohusovicka-mlekarna

Představenstvo společnosti

Komentáře