Oznámení o výměně akcií

NahledovyObrazek2

Oznámení o výměně akcií

Představenstvo
společnosti

Bohušovická mlékárna, a.s.
IČ: 48291960
se sídlem Praha 5, Na Plání 1997/41, PSČ 150 00
zapsané v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 11114

oznamuje akcionářům,

že mimořádná valná hromada společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. konaná dne 2.12.2013 rozhodla o změně formy akcií na majitele v listinné podobě na akcie na jméno v listinné podobě.

Změna formy akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10.12.2013.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s. na základě zápisu změny formy akcí v obchodním rejstříku a v souladu s ustanovením § 342, 343 a souvisejících, zákona o obchodních korporací č. 90/2012 Sb. a § 2 odst. 1 a § 4 Zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů č. 134/2013 Sb., tímto vyzývá akcionáře vlastnící akcie na majitele v listinné podobě, k předložení stávajících akcií společnosti na majitele za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti na jméno v listinné podobě.

Výměna stávajících akcí v listinné podobě na majitele za nové akcie v listinné podobě na jméno bude probíhat každé pracovní pondělí od 10.00 do 14.00 hodin v termínu od 3. 3. 2014 do 7. 4. 2013 včetně v provozovně společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., Brňany 125, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 724 99 44 54, e-mail: mvalusek@bohusovickamleakrna.cz.

V případě nepředložení listinných akcií k výměně v uvedené lhůtě, bude stanovena dodatečná lhůta k předložení akcií k výměně. Po marném uplynutí dodatečné lhůty budou akcie prohlášeny za neplatné.

Akcionář-fyzická osoba předloží akcie a platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře-právnické osoby předloží spolu s akciemi platný průkaz totožnosti

a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii.

Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným

podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Současně s výměnou akcií proběhne zápis akcionáře do seznamu akcionářů, kde se budou zapisovat tyto údaje:

  • Označení druhu a formy akcie
  • Jmenovitá hodnota akcie
  • Číselné označení akcie
  • Název a sídlo právnické osoby nebo jméno a adresa fyzické osoby, která je akcionářem
  • Číslo bankovního účtu
  • Emailová adresa akcionáře

Další informace budou zveřejňovány na www.accom.cz/cze/bohusovicka-mlekarna

Představenstvo společnosti

Komentáře